• https://www.facebook.com/profile.php?id=100025684460754
  • https://twitter.com/icsadankara
  • https://www.instagram.com/icsadankara/
  • https://www.youtube.com/channel/UCGSpgHyA7JkzP3kBgDsAjVw

Sağlık Yöneticiliği Mesleği

              

             Sağlık Yöneticiliği Mesleği


         
Sağlık yönetimi, sağlık hizmetleri üretimi yoluyla toplumun sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için maddi ve insan kaynakların planlanması, örgütlenmesi, harekete geçirilmesi ve denetlenmesidir. İnsan ve diğer kaynaklar aracılığı ile önceden belirlenmiş amaçların başarılması için belirli bir formal örgütlenme içinde ortaya çıkan, birbirleriyle ilişkili sosyal ve teknik işlevleri ve faaliyetleri içeren bir süreçtir. 

         Sağlık kurumlarında ve sağlık hizmetleri ile ilgili işlerin yapıldığı tüm kurumlarda idari işlerin yerine getirildiği, karar alma ve uygulama süreçlerinin gerçekleştirildiği; analizler, planlamalar ve değerlendirmeler yapılan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretilen, yorumlanan ve kullanılan; sağlık hizmetlerinin planlaması, sunulması ve değerlendirilmesine yönelik idari süreçlerin gerçekleştirildiği meslektir. 
Sağlık Yönetimi alanı sağlık hizmetlerinin organizasyonu, yönlendirilmesi ve denetlenmesiyle ilgili teknik ve sosyal faaliyetler bütünü olarak görülebilir.


        Sağlık yönetimi, genel işletmecilik ilke ve kuramlarının sağlık hizmetleri veya sağlık kurumlarına basit biçimde uyarlanması değildir; tam tersine, genel işletmecilik ilke ve kurumlarının yeniden ve yaratıcı tarzda tanımlanması olarak değerlendirilmelidir.         

      Sağlık yöneticisi, sağlık yönetimi ilke, kuram ve tekniklerini program veya kurumsal boyutta uygulama becerilerine sahip kişiyi ifade etmektedir.  Uygulama becerileri ise, formal sağlık yönetimi eğitimini, uygulamaya yönelik deneyimler ile özel bilgi ve yetenekleri kapsamaktadır. Sağlık yöneticisi olarak tanımlanacak kişinin her şeyden önce bu alanda asgari lisans düzeyinde eğitim alması zorunlu olmalıdır. Bir kişiyi sağlık yöneticisi olarak kabul etmek için, atandığı makam veya üstlendiği görevlerin içeriğine değil, bu alanda asgari lisans eğitimi tamamlayıp tamamlamadığına bakılması gereklidir. Sağlık yöneticiliğine bir yönetsel makama atanma yoluyla kazanılan unvan olarak değil, bir formasyon yani asgari lisans eğitimi ile kazanılan yeterlilikler birikimi olarak yaklaşılmalıdır.
 
SİDEF