• https://www.facebook.com/profile.php?id=100025684460754
  • https://twitter.com/icsadankara
  • https://www.instagram.com/icsadankara/
  • https://www.youtube.com/channel/UCGSpgHyA7JkzP3kBgDsAjVw

Mesleğin Tarihçesi            Sağlık Yöneticiliği Mesleğinin Gelişimi

Sağlık Yönetimi, 500 kadar lisans ve lisansüstü eğitim programları ile dünyada 105 yıllık, Türkiye’de de 54 yıllık geçmişe ve derinliğe sahip bir bilim alanıdır. Bilim alanı Türkiye’de dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel olarak, bilimsel bilgi birikiminin sağlandığı, akademisyenlerin yetiştiği, düzenli dergilerin ve kitapların yayınlandığı, özellikli ve özgün bir temel alandır. Eğitim programlarının açılması sağlık sisteminin ve sağlık kurumlarının profesyonel yönetim ihtiyacından kaynaklanmış ve yapılan özgün araştırmaların nicelik ve niteliği de bu alanın bağımsız bir bilim dalı olma gereğini ortaya koymuştur.  

Özellikle A.B.D.’de yüksek sağlık harcamaları ve kaynak paylaştırma sorunlarını aşmak ve kaynakları verimli bir şekilde kullanılmasını sağlanması amacıyla sağlık sektörünün klinik ve idari boyutlarının birbirinden bağımsız olarak ele alınması ihtiyacı doğmuştur. 

Sağlıkta hizmet arzının büyük bir kısmının gerçekleştiği hastanelerdeki yönetim kademelerine sağlık ve işletmecilik konularında eğitim görmüş yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak için üniversitelerde “Sağlık İdaresi”, “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” ve “Sağlık Politikası ve Yönetimi” adları altında bölümler kurulmuştur.  

Sağlık Yönetimi alanında ilk Eğitim Programı Chicago Üniversitesi Yönetim Okulu'nda 1934 yılında Hastane Yönetimi Lisansüstü Programı ile başlamış sonra İngiltere, Hollanda, Belçika, İtalya, Finlandiya, Almanya, ABD, Kanada gibi ülkelerde yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Türkiye'de ise, ilk olarak Sağlık İdaresi Yüksekokulu dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim sürecine paralel olarak 1963 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra 5.6.1970 tarih ve 800 Sayılı Hacettepe Üniversite Senatosu kararı ile Hastane İdaresi Yüksekokulu kurulmuş ve 1975 yılına kadar lisansüstü eğitim vermiştir. 6.11.1975 tarih ve 75-816 Senato kararı ile Lisans programı da açılarak okulun adı “Sağlık İdaresi Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı okul ile Hacettepe Üniversitesine bağlı okul, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayalı olarak çıkarılan 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tek bir okul olarak Hacettepe Üniversitesi içinde birleştirilmiştir.

 Bu süreç sonrasında Ankara, Marmara ve Başkent Üniversiteleri’nde de Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi adı altında bölümler kurularak eğitim sürdürülmüştür. 2006 yılı sonrasında Türkiye genelinde birçok üniversitede daha Sağlık Yönetimi bölümleri açılmış ve günümüzde elliden fazla bölüm ile eğitime devam edilmektedir.  

T.C. YÖK Başkanlığı, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu'nun 16.11.2016 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca, Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık KUrumarı Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Hastane İdaresi / İşletmeciliği adı altında kurulan tüm bölümlerin adlarının "Sağlık Yönetimi" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 

 

SİDEF